29

Nhà Máy Amway

32

Nhà Máy Haein

35

Nhà Máy Irex

38

Nhà Máy Vải Len Phước Long

30

Nhà Máy EBM

33

Nhà Máy Hiệp Phú - Vĩnh Tường

36

Nhà Máy Machibo Motor

39

Nhà Máy Worldon

31

Nhà Máy Espoir Việt Nam

34

Nhà Máy In BDT Long An

37

Nhà Máy Nestle

40

Nhà Máy YSG Apparel