1

Bệnh Viện Đại Học Y Dược

4

Bệnh viện Quốc Tế Hạnh Phúc

2

Bệnh Viện Quốc Tế City

5

Bệnh Viện Vạn Hạnh

3

Bệnh Viện Quốc Tế Columbia Asia